Klachten

Op 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden, deze is van toepassing op de Wet langdurige zorg (Wlz) en de zorgverzekeringswet. Voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt een andere regeling.

Uw zorgaanbieder, die is aangesloten bij de NBEC, doet zijn uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Komt u er samen niet uit, dan is er een vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris voor u. De zorgaanbieder is verplicht om u de informatie te verstrekken over de klachtenregeling zoals die door hem wordt uitgevoerd.

Vertrouwenspersoon
De eerste stap kan zijn dat u contact opneemt met de vertrouwenspersoon. Indien er sprake is van een klacht bij een NBEC lid met minderjarigen werkt die vallen onder de Jeugdwet, dan kunt u contact opnemen met het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). In sommige regio's in Nederland werkt het AKJ samen met de organisatie Zorgbelang. Bij ontevredenheid over een zorgaanbieder die werkt vanuit overige wetgeving kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de NBEC. Dit is mw. W. van Schendel.
Vertrouwenspersonen luisteren naar u en kunnen u helpen een klacht op schrift te stellen.

Klachtenfunctionaris
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de dienstverlening van de zorgaanbieder. U komt er samen niet uit en wilt uw ontevredenheid kenbaar maken door een klacht in te dienen. Dit kan vanaf 1 januari 2017 niet meer standaard geregeld worden via de NBEC. Wel staat de NBEC er voor in dat alle aangesloten leden een klachtenregeling hanteren die past bij de wetgeving, die onafhankelijk is en waar voor u geen kosten aan verbonden zijn.

De zorgaanbieder is verplicht u te informeren over de klachtenfunctionaris waar hij bij aangesloten is. Vaak is deze informatie te vinden op de website van de betrokken zorgaanbieder.

Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan een dergelijk gesprek bevorderen en daarmee kan in de meeste gevallen een oplossing gevonden worden.

Rechter of geschillencommissie
Soms zal een mediërend gesprek niet helpen. U blijft ontevreden. De klachtenfunctionaris wijst u dan op de volgende stap die gezet kan worden:
•Cliënten die zorg krijgen welke valt onder de Jeugdwet óf de WMO kunnen naar de rechter gaan.
•Voor cliënten die zorg krijgen welke valt onder de Wlz óf Zvw kunnen naar de door de zorgondernemer gecontracteerde geschillencommissie.

Bereikbaarheid NBEC vertrouwenspersoon
Telefoonnummer 036-5483146, op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur.
Ook kunt u een e-mail sturen aan: vertrouwenspersoon@nbec.nl