Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening die onze leden bieden. Al onze leden zijn gecertificeerd.

Kwaliteit gewaarborgd
Het keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Een dergelijk systeem is een van de middelen om te waarborgen dat de kwaliteit van de geboden zorg plaatsvindt binnen de hiervoor geldende kaders. Het keurmerk helpt hierbij. Als een organisatie het keurmerk heeft, heb jij (de cliënt) de zekerheid dat er zorgvuldig gekeken is naar jouw veiligheid. En dat er maatregelen genomen zijn om de zorg voor jou en andere cliënten voortdurend veiliger en beter te maken. De NBEC erkent de volgende keurmerken: ISO 9001:2015, ISO voor Zorg en Welzijn, HKZ kleine organisaties, HKZ voor ZZP-ers in de zorg en een geïmplementeerd Kwaliteitskader wat door Zorginstituut Nederland erkend is. 

Belangenbehartiging
De NBEC behartigt op verschillende manieren de belangen van haar leden en cliënten van haar leden. Dit is zichtbaar op diverse plaatsen, enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Bij nieuwe wetgeving zorgt de NBEC ervoor in beeld te zijn bij het Ministerie van VWS. De NBEC is onder andere gesprekspartner geweest bij de totstandkoming van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). In het verleden is de NBEC, in de transitie AWBZ naar de nieuwe zorgwetten in 2015, twee jaar lang structureel deelnemer geweest in het overleg met zorgaanbieders, VWS en VNG.
 • Door bij de politiek zaken die in de branche spelen onder de aandacht te brengen.
 • Een vaste inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is betrokken bij onder andere scholing aan zelfstandig zorgondernemers en nieuwe zorgaanbieders over wet- en regelgeving die van toepassing is op de branche.
 • Op directieniveau is contact met Ieder(in) en Per Saldo wanneer de NBEC leden signaleren dat het cliëntperspectief onder druk staat.
 • Het bestuur van de NBEC heeft onder meer als taak het versterken van contacten binnen de sector en werkt waar nodig samen met directies van andere branches in de kleinschalige zorg.
 • Het hoofdstuk ‘Kleine organisaties’ in de Gouvernance Code 2017 is door de NBEC in een praktisch document uitgewerkt en landelijk beschikbaar gesteld aan alle overige branches in de kleinschalige zorg.
 • Je wilt als zorgondernemer lid worden van de NBEC? Bekijk welke voordelen een lidmaatschap biedt en welke mogelijkheden daarvoor zijn onder het kopje "Lid worden".

  Ledentevredenheid
  Wij vinden tevreden leden belangrijk. We zien graag leden die optimaal gebruik maken van het lidmaatschap! Waar heb je behoefte aan ? (denk aan scholing). Hoe zorgen we ervoor dat je altijd up-to-date bent van alle wet- en regelgeving en wat er in het zorgveld speelt? Elke 3 jaar houden we daarom een ledentevredenheidsonderzoek (LTO). Het LTO dat in het voorjaar van 2021 werd gedaan leverde een gemiddeld rapportcijfer van 8 op!

  De NBEC wil graag aantrekkelijk blijven voor ZZP'ers en kleine zorgorganisaties. Het streven is om het lidmaatschapsgeld in verhouding laag te houden. Uitgangspunt is dat de leden zich verbonden voelen. Niet alleen met het bestuur maar ook onderling. Casuïstiekbespreking en/of consultatie, intervisie vormen daarbij een verbindende factor.