Lid worden van de NBEC
Je wilt als zorgondernemer lid worden van de NBEC? Bekijk welke voordelen een lidmaatschap biedt en welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Wie kan lid worden?
Rechtspersonen (stichting, bv, maatschap), natuurlijke personen (eenmanszaak, vof).

Voordelen lidmaatschap
Als lid van de NBEC profiteer je van diverse voordelen, waaronder:

 • Landelijke belangenbehartiging voor kleinschalig ondernemerschap in de zorg voor alle financieringsvormen.
 • Samen bouwen aan een goede reputatie.
 • Gezamenlijke deskundigheidsontwikkeling en -bevordering.
 • Toegang tot een uitgebreid netwerk van zorgondernemers om ervaringen te delen en elkaar te inspireren.
 • Gebruikmaking cliënttevredenheidsonderzoek vanuit de coöperatie.
 • Een netwerk van deskundige collega zelfstandige zorgondernemers om kennis mee te delen en vragen aan te stellen via een besloten e-mailbestand.
 • Concrete oplossingen of advies ontvangen bij problemen, zoals bijvoorbeeld hoe zit het met de zorgplicht?
 • Profiteren van kennis, expertise en innovaties op onder meer het gebied van zorg, kwaliteit, werkgeverschap, financiering.
 • Verbinden en samenwerken met ketenpartners die de zorg vormgeven.
 • Regelmatige update van voor jou geselecteerde belangrijke nieuwsitems via de digitale nieuwsbrief "KIZ".
 • Organiseren van themabijeenkomsten, waarbij de inhoud bepaald wordt door de behoefte van jou als lid.
 • Voordelige overeenkomsten met onze partners (bijvoorbeeld Klachtenportaal Zorg, KIWA).

Rechten en plichten
De NBEC kent enkele lidmaatschapsrechten en plichten.
De belangrijkste rechten zijn:

 • Medezeggenschap in het beleid en de werkzaamheden van de NBEC.
 • Medezeggenschap over de (hoogte) van de coöperatiebijdrage.
 • Toegang tot alle kennis en informatie van de NBEC.

Leden van de NBEC zijn verplicht tot naleving van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn leden verplicht tot:

 • Het voldoen aan alle keurmerkeisen.
 • Deelname aan de ledenvergaderingen en georganiseerde themabijeenkomsten/bijscholing.
 • Aansluiting bij een Geschillencommissie volgens de wet Wkkgz.

In de statuten van de NBEC en het huishoudelijk reglement lees je meer over je rechten en plichten als NBEC lid. Deze documenten ontvang je als jouw aanmelding lidmaatschap positief is beoordeeld.

Kosten lidmaatschap
De coöperatiebijdrage bestaat uit 2 delen: een algemeen deel voor lidmaatschap en een facultatieve bijdrage voor ISO gerelateerde taken van de NBEC. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald afhankelijk van de omvang van een lidorganisatie, gemeten naar het aantal medewerkers (zowel zorg- als niet-zorg functies, zowel vast als ingehuurd) èn het aantal locaties.
De omvang van het personeelsbestand wordt uitgedrukt in het aantal voltijdsbanen (fte) waarbij geldt dat één fte 40 uur per week betreft. Hierbij maken we onderscheid tussen leden die ambulante begeleiding in de thuissituatie bieden en/of zorg aanbieden op locatie, zoals wonen, dagbesteding en logeeropvang. Je kunt een overzicht van de tarieven opvragen bij het secretariaat via info@nbec.nl.