Lid worden van de NBEC
Je wilt als zorgondernemer lid worden van de NBEC? Bekijk welke voordelen een lidmaatschap biedt en welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Wie kan lid worden?
Rechtspersonen (stichting, bv, maatschap), natuurlijke personen (eenmanszaak, vof).

Toegevoegde waarde voor jou als lid
Verbinden is het sleutelwoord binnen de NBEC. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de directeur-bestuurder of collega leden wanneer je inhoudelijke vragen hebt over je werk of casuïstiek wilt afstemmen. Per kwartaal delen leden met elkaar meldingen over klachten, incidenten en calamiteiten middels een kwartaalrapportage. De vertrouwenspersonen delen anoniem trends in de casuïstiek die door hen begeleid worden. De directeur-bestuurder van de NBEC analyseert al deze gegevens en deelt trends anoniem tijdens de Algemene ledenvergaderingen met de leden.

Jaarlijks zijn er bijeenkomsten in vijf regio’s in het land met als doel de contacten tussen leden in de regio’s te versterken. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen leden ervaringen uit en worden actuele thema’s met betrekking tot kwaliteit van zorg met elkaar gedeeld.
Met het lidmaatschap van de NBEC toon je aan dat jij als zorgondernemer je werk serieus neemt en verstand van zaken hebt. Je beschikt over een extern geauditeerd kwaliteitskeurmerk of werkt volgens het Kwaliteitskader wat op jouw bedrijf van toepassing is. Je hebt een landelijk netwerk en beschikt over een grote intranetbibliotheek met voorbeeld protocollen, richtlijnen en documenten die je kunt gebruiken. Je krijgt relevant nieuws toegestuurd via de NBEC digitale nieuwsbrief of rechtstreeks in je mailbox.

De NBEC biedt jou daarnaast de volgende voordelen:

 • Korting op de externe audit voor het ISO 9001:2015 certificaat;
 • Doorverwijzing naar betrouwbaar en betaalbaar juridisch advies;
 • Doorverwijzing naar een kwaliteitsmedewerker die tegen een scherp tarief kan ondersteunen bij het opzetten van een kwaliteitsmanagement systeem voor de zorgorganisatie;
 • 20% korting op het lidmaatschap bij Klachtenportaal Zorg voor de aansluiting op een Wkkgz klachten- en geschillenregeling;
 • Een geregistreerd vertrouwenspersoon voor cliënten en medewerkers.

Rechten en plichten
De NBEC kent enkele lidmaatschapsrechten en plichten.
De belangrijkste rechten zijn:

 • Medezeggenschap in het beleid en de werkzaamheden van de NBEC.
 • Medezeggenschap over de (hoogte) van de coöperatiebijdrage.
 • Toegang tot alle kennis en informatie van de NBEC.

Leden van de NBEC zijn verplicht tot naleving van de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn leden verplicht tot:

 • Het voldoen aan alle keurmerkeisen. De NBEC erkent de volgende keurmerken: ISO 9001:2015, ISO voor Zorg en Welzijn, HKZ kleine organisaties, HKZ voor ZZP-ers in de zorg en een geïmplementeerd Kwaliteitskader wat door Zorginstituut Nederland erkend is. 
 • Deelname aan de ledenvergaderingen en georganiseerde themabijeenkomsten/bijscholing.
 • Aansluiting bij een Geschillencommissie volgens de wet Wkkgz.

In de statuten van de NBEC en het huishoudelijk reglement lees je meer over je rechten en plichten als NBEC lid. Hierin is onder andere de borging van de kwaliteit geregeld. Beide documenten ontvang je als jouw aanmelding lidmaatschap positief is beoordeeld.

Kosten lidmaatschap
De coöperatiebijdrage bestaat uit lidmaatschap. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald afhankelijk van de omvang van een organisatie, gemeten naar het aantal medewerkers (zowel zorg- als niet-zorg functies, zowel vast als ingehuurd) èn het aantal locaties.
De omvang van het personeelsbestand wordt uitgedrukt in het aantal voltijdsbanen (fte) waarbij geldt dat één fte 40 uur per week betreft. Hierbij maken we onderscheid tussen leden die ambulante begeleiding in de thuissituatie bieden en/of zorg aanbieden op locatie, zoals wonen, dagbesteding en logeeropvang. Je kunt een overzicht van de tarieven opvragen bij het secretariaat via info@nbec.nl.